درباره ما


شرکت تحلیلگران بازارسرمایه برنا دربهارسال 1399 با هدف افزایش دانش مالی وتوسعه فرهنگ سرمایه گذاری که شعاراین شرکت هم هست توسط تیمی ازتحلیلگران ومعامله گران بازار سرمایه تاسیس شد .باورما داشتن کشوری با اقتصاد پویاست واین موضوع میسرنخواهد شد مگربا افزایش دانش مالی وسرمایه گذاری و رونق تولید وکسب وکارها.موسسان این شرکت بسیار شاهد این موضوع بوده اندکه افرادهزینه های سنگینی جهت آموزش بازارسرمایه صرف کرده اند اما درعمل ازآموخته های خود ناراضی ومعاملات ناموفقی را انجام داده و یا اینکه نتوانسته اند ازآموخته های خود بازدهی مورد نظرشان را کسب نمایند،با توجه به این نکات، تمام اعضا تیم تحلیلگران بازارسرمایه برنا متعهد گشتیم با تهیه بهترین مطالب تحلیلی وآموزشی اما با هزینه بسیاراندک لذت افزایش دانش سرمایه گذاری را برای همه افراد جامعه میسر سازیم تا شاید بتوانیم به سهم خودتاثیری دربهبودوضعیت اقتصادی خانواده های ایرانی داشته باشیم. شاد و پر سود باشید...