پیش بینی اتمام اصلاح نمادهای بزرگ و ادامه ورود نقدینگی برای فتح قله ۲.۲ میلیونی