پیش بینی ادامه اصلاح شرکت های شاخص ساز و اقبال سهام کوچک