زمان فروش ۳۰ درصد دوم سهام عدالت و ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری استانی