تحلیل کارشناس از وضعیت بورس و سهام دولتی در هفته جاری