قول معاون وزیر راه به کاهش قیمت محصولات دو صنعت بزرگ بورسی