نیویورک تایمز: "ما در حال سقوط، سقوط، سقوط، سقوط هستیم!"