سهم اندک شرکت های لوزام خانگی از بورس کالا / دو درخواست