انتقاد از اقدامات موثر در جهش عجیب شاخص/ ۶ نکته مهم در سرمایه گذاری بورس