۳ مصوبه شورای عالی بورس / امیدوار به آینده و وعده جبران زیان سهامداران صبور