افزایش ۵۸ درصدی تولید محصولات در ایران خودرو / معادل ده ماه سال گذشته