ایران خودرو در مورد انتقال سهام سه شرکت به بازار گردان توضیح داد